Vormingsproces

Elizabeth Gruyters was een diepgelovige vrouw, die getroffen werd door de nood van medemensen en in wie een vurig verlangen groeide zich geheel open te stellen voor Gods heilswerking en daaraan te beantwoorden. Dit bewoog haar te zoeken naar een klooster waarin God oprecht gediend zou worden. Haar diepste verlangen werd werkelijkheid in de oprichting van de kongregatie waarvan zij zelf de stichteres werd. In haar religieuze leven zocht zij vooral het Rijk van God. (Konst. 1)

 

Wat is Roeping?

Roeping is Gods uitnodiging of een roeping aan iemand Hem te beminnen om Zijn Kerk te dienen op een speciale levenswijze. Ieders persoonlijke vrijheid ligt in het ontdekken van haar roeping en in een edelmoedige beantwoording.

 • Het leven is Gods gave aan ons.
 • Wat we ervan maken is onze gift aan God.
 • Wat wil ik doen met mijn leven?
 • Hoe kun je jouw leven het beste verwezenlijken?
 • Ben jij uitgenodigd tot een Religieus leven?
 • Ben jij een volwassen vrouw van 18 jaar of ouder, die verlangd antwoord te geven aan Gods roepstem je
  hart te volgen en je vrij te voelen ons te volgen?
 • Hoe kun je er zeker van zijn dat God jou roept?
 • Er is geen duidelijk antwoord noch enig teken. Soms roept God op een listige en eenvoudige manier, b.v.
  als je je getrokken voelt tot een inniger relatie met God en je graag een verschil zou willen maken in deze
  wereld?
 • Of als je je afvraagt hoe het is als een religieus te leven in een CB-Congregatie?
 • Of als je een van onze zusters bewonderd en je weet niet waarom.

Het zou een kleine wenk kunnen zijn dat je echt geinteresseerd bent in Religieus leven. Als je graag meer weet over de mogelijkheid een Liefdezuster van St.Charles Borromeo of simpel gezegd een CB Zuster te worden, neem dan gerust contact met ons op per telefoon, per e-mail of op een andere manier.
Wij kunnen je vragen beantwoorden en met jou delen wat het betekent een CB Zuster te worden en wat het betekende in ons leven. We weten nooit hoe en wanneer God ons roept.

Vormingproces

Kiezen voor deze Kongregatie betekent dat men antwoord wil geven op Gods uitnodiging in de geest van het Evangelie zoals het door Moeder Elisabeth beleefd werd en verwoord is in de konstitutie. (Konst. 69).

Een Kandidate wordt lid van de Kongregatie door het afleggen van de geloften. Door dit lidmaatschap deelt zij in het leven en de zending van de Kongregatie met alle rechten en plichten van dien overeenkomstig de konstitutie van de Kongregatie. (Konst. 67).

Een Kandidaat die graag lid wil worden van de Congregatie moet zich voorbereiden gedurende drie perioden van vorming. Deze perioden zijn:

 • Inleidende vorming gedurende het Postulaat en het Noviciaat.
 • De eigenlijke Apostolische vorming gedurende de periode van de tijdelijke professie,
 • en de vorming die doorgaat gedurende alle perioden van het leven.

1. Postulaat

Het woord “Postulant” mag nieuw zijn, zoals het voor ons nieuw was alvorens we in het klooster kwamen. Het komt van het Latijn “Postulare”dat betekent “vragen” en het was oorspronkelijk iemand die een aanvraag deed, vandaar een
“aspirant.” Tegenwoordig verwijst dit woord naar iemand die vraagt om toegelaten te worden in een klooster en ook naar de tijd die vooraf gaat aan haar toelating in het Noviciaat.
De Postulant of Kandidaat legt geen geloften af, maar verplicht zich aan te sluiten bij het leven en de opdracht van de Congregatie.

Aanvraag procedure

De aanvraag procedure om Postulant te worden bestaat uit een schriftelijke aanvraag, een levensbeschrijving (CV),
een terugblik op het verleden, een psychologisch onderzoek, en een medisch onderzoek. Ook zal zij een interview krijgen. Een Kandidaat wordt op haar eigen verzoek en met advies van de Postulanten-leidster toegelaten tot het Postulaat door de Provinciale/Regionale Overste.
Een Kandidaat is toegelaten tot het Postulaat als zij:

 • niet door een huwelijk gebonden is;
 • niet gebonden is aan een ander religieus instituut;
 • in het bezit is van een doop- en vormsbewijs;
 • vrijwillig heeft gekozen voor religieus leven;
 • lichamelijk en geestelijk gezond is,
 • volwassen genoeg is het vormingsproces te ondergaan;
 • in staat is tot gemeenschapsleven.

De aanname tot het Postulaat is als volgt:

 • Twee maanden voor de afgesproken datum legt de Kandidaat haar zelf-evaluatie voor aan de Vormingsleidster.
 • De Vormingsleidster legt het rapport voor aan de Provinciale/Regionale Overste een maand voor de afgesproken datum.
 • De Vormingsleidster geeft haar advies aan de Provinciale/Regionale Overste.
 • Bezinning drie dagen voor intrede.

In het Postulaat zullen de kandidate en de Kongregatie elkaar leren kennen. De Kongregatie zal de geschiktheid en de roeping van de kandidate beoordelen, haar kennis van het christelijk leven toetsen en aanvullen, een aanzet geven tot haar geestelijke en psychologische ontplooiing, en daardoor mogelijkheden bieden. (Konst. 77)

Daarom krijgt zij in het Postulaat hulp en advies van de Vormingsleidster en tevens lessen over:

 • De Grondslagen van het Geloof
 • Gebed, Liturgie, Psalmen
 • Het leven van Elisabeth Gruyters, de Stichteres
 • De geschiedenis van onze Kongregatie
 • De fundamenten van Religieus Leven.

De Postulant brengt enige tijd door met verschillende activiteiten in het Vormingshuis zoals huishoudelijke taken, recreatie-activiteiten en eventuele programma’s. Ook werken ze soms enige tijd in de gezondheidszorg, sociaal pastorale zorg of in het onderwijs apostolaat. Maar met al deze activiteiten blijft het voornaamste toch het gebedsleven met onze zusters.

De duur van het Postulaat kan variëren van zes maanden tot twee jaar, naar het oordeel van de leidster en in overleg met de postulante zelf. (Dir. 65).

Wanneer de tijd van het Postulaat verstreken is, zal de postulante, op eigen verzoek, en met aanbeveling van haar leidster tot het noviciaat worden toegelaten door de Provinciale overste met toestemming van haar bestuur. (Konst. 78).

2. Noviciaat.

Een belangrijk punt van overweging om de Postulant toe te laten is een persoonlijke gezonde volwassenheid van de Kandidaat. Zij moet bereid en in staat zijn om de tijd van Vorming te ondergaan.
Het Noviciaat is de periode waarin ’n persoon “Novice” is (hetgeen betekent “nieuw”) in een religieuze gemeenschap. Het is de voorbereidingstijd voor de Tijdelijke Professie. Gedurende deze fase wordt de novice ingeleid in en begeleid naar het Religieuze leven onder geloften, in de gemeenschap van deze kongregatie (Konst. 70). De novice moet bereid en in staat zijn zich laten vormen voor het leven en de opdracht van de kongregatie. (Dir. 68)
Ons Noviciaats programma duurt twee jaar en begint met een inkledings-plechtigheid waarbij de Novice het kloosterkleed met sluier ontvangt samen met een nieuwe naam ( maar dit is naar keuze). Het eerste jaar, het z.g. Kerkrechterlijk jaar, is geheel gewijd aan gebed en studie. In het tweede jaar kan een Novice enige tijd deelnemen aan het Apostolaat.

De Novicen volgen lessen in:
• Bijbel
• Gebed
• Kerkgeschiedenis
• Religieus Leven en Evangelische Raden
• De Spiritualiteit van de Congregatie,
• Statuten en Directorium,
• Apostolische Opdracht.

In de tijd van voorbereiding op de professie zullen de religieuze gevoeligheid en de talenten van de novice worden ondersteund en geleid naar de spiritualiteit en het charisma van de kongregatie. (Konst. 80)

Aan het einde van haar noviciaat kan de novice, op haar eigen verzoek en op aanbeveling van de leidster van de novicen, door de provinciale overste met toestemming van haar bestuur tot de tijdelijke professie worden toegelaten. Voorwaarde voor toelating is dat zij bereid en geschikt is om deel te nemen aan het leven en de zending van de kongregatie. (Konst. 84).

2 Reacties op "Vormingsproces"

 • hans cohen zegt:

  zuster,
  ik las de teksten van Roeping tot zuster. Geweldig. Wat mooi wat zou mij dat vroeger bij paters aangetrokken hebben. Was mijn leven minder waardevol nu?
  Ik ben geboren als ondergedoken joods kind in 1943. Geen ouders en geen familie meer
  De katholieke kerk t.o. mijn huis trok mij Ik ging er veel en vaak naar toe zonder dat mijn pleegmoeder het wist. Door de lagere school wist ik al veel van de kerk. Ik wist dsdat Jezus ijn het tabernakel woonde en ik praatte vaak met Hem. Ik was toen 4-6 jaar.
  Toen ik 12 jr was wilde ik priester worden en ging zonder medeweten van mijn pleegmoeder naar pastoor Hosman van de OLV koningin des Vredes te Amsterdam. Ik vertgelde hem alles en hij zou mij aanmelden voor klkeinseminarie Hageveld in Heemstede. Helaas mocht ik niet eens kennis komen maken. Ik was een joods kind, die schuld had aan de dood van Josua van nazareth.!
  Het verdriet voel ik nog elke keer als iker aan denk. Mijn leven is een leven geworden om alles weg te geven en mensente helpen.
  Nu heb ik kanker en vecht tegen de ziekte. Ik ben73 jaar en krijg in juli mijn tweede kleinkind. Ik ben G.d daar dankbaar voor. Ik ben gezegend met 5 dochters, maar de kerk blijft trekken. Ik begrijp de leegloop der kerken niet. Keerken, heilige plaatsen, die afgebroken wordenof kantoor worden. Plaatsen waar de Heer woonde en waar zijn kruisoffer dagelijks werd opgedragen.
  Ik wilde u dit zeggen als jood, die u mailde om te vragen waar ik een doopjurk kan kopen voor mijn a.s. kleindochter
  Met hartelijke groet en een in gebed in X

  Hans Cohen

  • Provincialaat zegt:

   Geachte heer Cohen,

   Ik heb navraag gedaan voor een adres waar men doopjurken kan kopen. De zusters wisten echter geen naam c.q. adres.
   Derhalve ben ik gaan zoeken via Google en ik heb een adres voor u gevonden:
   Verjanmode
   Malbergsingel 52
   6218 AV Maastricht
   Tel.: 043-3080303
   info@verjanmode.nl

   Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest.

   Met vriendelijke groet,
   U. Tange-van Rijn
   provinciaal secretariaat

Plaats een Reactie

Uw persoonlijke informatie wordt niet gepubliceerd. Velden met * zijn vereist.